ettihas@gmail.com

יחסי מרות הם מערכת יחסים בהם לצד אחד במערכת היחסים יש שליטה והשפעה על הצד השני. השליטה וההשפעה יכולות להיות גם באופן עקיף לא רק ישיר. כלומר גם בין בעל סמכות שאיננו ממונה ישירות על העובדת.

בפסיקה נקבע כי מערכת יחסים מינית בין ממונה לכפופה יכולה להיכלל במסגרת החוק להטרדה מינית במקום העבודה. כאשר מתקיימת מערכת יחסים מינית בין בכיר לכפופה (עובדת הכפופה לו), מתקיימת חזקת יחסי מרות. מכיוון שכך על הצד הבכיר במערכת היחסים להוכיח שמערכת היחסים התקיימה בהסכמה אמיתית והדדית של שני הצדדים ולא עקב ניצול יחסי המרות.

 לכאורה יהיה מי שיטען שיש בכך כדי להפליל התנהגות אנושית נורמלית, שהרי מה לא בסדר במערכת יחסים שמנהלים שני בוגרים בהסכמה?

הנחת העבודה במקרים של קשר בין בעל מרות לעובדת הכפופה לו, כי לא מדובר בקשר שוויוני. בעל המרות הוא בעל הכח להחליט מה יהיה מעמדה של הכפופה, מה יהיו תנאי עבודתה, איזו תמורה תשולם לה. במקרה שהקשר יסתיים יכול הבכיר להתנכל לכפופה, להרע את תנאיה, ואפילו לפטרה.

בפסיקה נקבעו מספר מבחנים שנועדו לקבוע האם מערכת היחסים נבעה מניצול יחסי מרות. כך למשל, ככל שפערי הכוח בין הממונה לכפופה לו גדולים יותר, ככל שהפרש הגילאים בין הצדדים גדול יותר כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות. כמו כן תיבחן יכולת ההשפעה של הממונה על מעמדה ועתידה של העובדת, ואף לשאלה, מי יזם את הקשר יש השפעה על המסקנה האם מדובר בניצול יחסי מרות.

חשוב מאוד להפנים את קביעותיו של בית הדין הארצי לעבודה. בין היתר נקבע כי לא נדרשת הבעת אי הסכמה מצידה של העובדת. רצון והסכמה חופשיים מחוץ למסגרת יחסי עבודה אינם מתיישבים עם רצון והסכמה הנובעים מניצולה של מרות ביחסי עבודה, וניתן לומר שבינם ובין רצון כן ואמיתי אין דבר. גם יוזמה של העובדת לפיתוח הקשר עשויה להיחשב ניצול יחסי מרות. במיוחד כאשר מערכת היחסים מבוססת על יחסי מין מזדמנים המוגבלים למסגרת העבודה, ללא סימנים המעידים על רצון הדדי לפיתוח מערכת היחסים, במקרה כזה לא תתקבל טענת הגנה בדבר הסכמה או פיתוי מצד העובדת.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

03-5231419
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail